207 Day 8 poi 45 Neil Sar Lake

Day 8, Neil Sar Lake.